Service

Homepage

Nieuwsbrief

Adverteren!?

Artikel plaatsen?

Advertenties

 

Betonrot

Onderhoudsplan

Energielabel nodig?

Bouwtechnische keuring

 

Actie: Energielabel

 

De aangifte inkomstenbelasting 2005 komt er weer aan.

 

Waar moet u als eigenwoningbezitter rekening mee houden? We beantwoorden voor u de belangrijkste vragen.

1 Wat houdt de wet hillen in? Klopt het dat je geen eigenwoningforfait meer hoeft op te geven?
Als u een eigen huis heeft, mag u de hypotheekrente en bepaalde kosten voor de eigen woning van de belasting aftrekken. U moet echter ook het eigenwoningforfait – een bepaald percentage van de WOZ-waarde van uw woning, zie vraag 9 – bij uw inkomen optellen. Maar heeft u geen hypotheek of nog een kleine resthypotheek op uw huis, dan kan het zo zijn dat de aftrekbare kosten ten aanzien van de eigen woning minder zijn dan de bijtelling van uw eigenwoningforfait. Dat betekent dat u per saldo geen aftrekpost voor uw eigen woning heeft, maar een bijtelling. Vanaf 1 januari 2005 geldt de regeling Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (Wet Hillen) en daardoor betaalt u geen inkomstenbelasting meer over uw (bijna) afbetaalde woning. U krijgt dan een extra aftrek die gelijk is aan het verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten. U geeft uw eigenwoningforfait nog wel op, maar u krijgt als u geen of weinig aftrekbare kosten uit uw woning heeft (bijvoorbeeld betaalde hypotheekrente) een aftrek, die even hoog is als de bijtelling van het forfait.
 

2 Wanneer geldt de bijleenregeling?
Als u verhuist naar een duurdere woning moet u de overwaarde van het oude huis weer investeren in het nieuwe huis. Als u dit niet doet en voor het bedrag van de overwaarde een lening aangaat, is er geen renteaftrek over het overwaardebedrag. Het leningbedrag ter grootte van de overwaarde verhuist dan naar belastingbox 3, waar u geen renteaftrek heeft.

De overwaarde berekent u door de verkoopprijs van uw woning te verminderen met de verkoopkosten en de op het moment van verkoop aanwezige eigenwoningschuld.

3 Ik heb mijn hypotheek in 2005 overgesloten, welke kosten kan ik op mijn aangifte aftrekken?
Als u boeterente heeft betaald, omdat u uw hypotheek heeft overgesloten, dan kunt u deze aftrekken op uw aangifte inkomstenbelasting bij ‘betaalde rente en kosten eigenwoningschuld’. Andere kosten die u heeft gemaakt bij het oversluiten, zoals afsluitprovisie voor de nieuwe lening, taxatiekosten voor het krijgen van de nieuwe lening en notariskosten voor de hypotheekakte, kunt u ook hier aftrekken. Voor de afsluitprovisie geldt maximaal 1,5% of € 3.630,- over de lening. Heeft u deze kosten meegefinancierd in uw hypotheek dan kunt u over het deel van de lening, dat op deze kosten betrekking heeft, de rente niet aftrekken. Dit deel van de lening valt in box 3.


4 Hoe staat het met de behandeling van belastingschulden in box 3?
Belastingschulden kunt u in box 3 niet in mindering brengen op uw bezittingen van box 3. Door uw belastingschuld eerder te betalen of door een voorlopige aanslag aan te vragen bij de Belastingdienst, kunt u dit als het ware voorkomen. Meestal zult u de voorlopige aanslag voor 31 december van het jaar van aanvraag hebben betaald. Heeft u de voorlopige aanslag wel aangevraagd voor 1 oktober maar (te) laat ontvangen, zodat u hem niet meer voor het einde van het jaar kon betalen, dan mag u de voorlopige aanslag als betaald beschouwen en in mindering brengen op uw vermogen in box 3.

5 Zijn samenwonenden automatisch fiscale partners in de aangifte?
Gehuwden en geregistreerde partners zijn automatisch fiscale partners, als zij ook samenwonen. Samenwonenden zijn niet automatisch fiscale partners, maar kunnen hiervoor kiezen als ze allebei meerderjarig zijn, langer dan een half jaar aaneen samenwonen en op hetzelfde adres zijn ingeschreven bij de gemeente.

Als u en uw partner fiscale partners zijn voor de Belastingdienst, bepaalt u zelf in welke verdeling u het saldo van de inkomsten en aftrekposten van de eigen woning opgeeft. Bij de elektronische aangifte krijgt u hiervoor een apart verdeelscherm. U kunt dan meteen zien, wat voor u de meest gunstige verdeling is en wanneer u gezamenlijk de minste belasting betaalt. Dat kan behoorlijk wat schelen. Andere posten die u in het verdeelscherm ziet, zijn de persoonsgebonden aftrekposten, inkomen uit aanmerkelijk belang in box 2 en vermogensbestanddelen in box 3.

Als u als samenwonenden niet voor het fiscale partnerschap heeft gekozen, wordt u als individu belast. Ten aanzien van de eigen woning geeft u het eigenwoningforfait naar de eigendomsverhouding op en kunt u de kosten (met name de hypotheekrente) aftrekken naar rato van de schuldverhouding.

6 Onze vve heeft een onderhoudsreserve, moet ik daar wat mee op mijn aangifte?
Als u eigenaar van een appartement bent en onder de eigenwoningregeling valt in box 1, bent u verplicht lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Uw aandeel in de VvE-reserves moet u opgeven in box 3. Dat geldt zowel voor uw deelname in de algemene reserve als de onderhoudsreserve. U moet het bedrag van deze reserves weten aan het begin en eind van ieder kalenderjaar en uw eigendomsdeel hieruit opgeven op uw aangiftebiljet 2005 onder ‘overige bezittingen’ in box 3. Dit kan (gedeeltelijk) onder het heffingsvrije vermogen van box 3 vallen, waardoor u geen vermogensrendementsheffing hierover betaalt. Komt het bedrag boven uw heffingsvrije vermogen uit dan wordt per saldo 1,2% vermogensrendementsheffing betaald.

7 Waarom is de onderhoudsreserve van een VvE verplicht? Een verstandige Vereniging van Eigenaren (VvE) zorgt ervoor dat het appartementencomplex goed wordt onderhouden en dat er een financieel appeltje voor de dorst is. Helaas is dat niet altijd het geval. Eigenaren moeten bij onvoorziene reparaties soms hun eigen spaargeld aanspreken. De consequentie is dat de reparatie vaak uitgesteld wordt om ruzies onder eigenaren te voorkomen. Het gevolg: hoog oplopende rekeningen. VvE’s zijn vanaf 1 mei 2005 dan ook verplicht een reservefonds te hebben voor kosten van bijvoorbeeld groot onderhoud en grote, onvoorziene reparaties. Voor nieuwe VvE’s is dit nu al verplicht. Bestaande VvE’s kunnen nog tot 1 mei 2008 hun eigen reservefonds opzetten en invullen.

Voortaan moet de notaris een bestuursverklaring van de VvE aan de verkoopakte toevoegen, met daarin de achterstallige bijdragen op de overdrachtsdatum. Hierin staat ook de omvang van het reservefonds van de VvE. Eventuele nog openstaande bedragen bij de VvE door de verkoper worden verrekend met de aankoopsom. Eventuele verdere schulden kunnen dan niet meer worden verhaald op de koper, die dan letterlijk met een schone lei kan beginnen.

8 Is de rente over een verbouwingslening aftrekbaar?
Als u speciaal voor de verbouwing van uw huis een lening heeft afgesloten, is de rente maximaal 30 jaar aftrekbaar.

Als u de verbouwingslening vooraf heeft afgesloten, mogen het eerste halfjaar de rente en kosten van deze lening helemaal worden afgetrokken, ook al is er nog niets verbouwd en betaald. Uiteraard moet de lening wel zijn aangegaan met het oog op de verbouwing. Verbouwingen worden meestal nooit ineens betaald, maar in delen over een langere periode. Zijn er nog geen uitgaven gedaan voor de verbouwing, dan moet wel een bedrag gelijk aan het leningbedrag op bijvoorbeeld een bankrekening staan. Het is voor de aftrekbaarbaarheid niet belangrijk of de verbouwing uiteindelijk met eigen geld of met de lening is betaald. Wel is het van belang dat u schriftelijke betalingsbewijzen van de verbouwing goed bewaart, want hiernaar kan worden gevraagd door de fiscus. Na een halfjaar wordt overigens wel naar de werkelijke situatie gekeken. U kunt dan alleen de rente aftrekken voorzover er betalingen voor de eigen woning zijn gedaan.

Heeft u de lening achteraf (na of tijdens de verbouwing) afgesloten, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden de rente ook aftrekken. Het besluit over financieringen achteraf is op 25 oktober 2005 genomen en geldt dus ook alleen voor leningen afgesloten op of na die datum. De lening moet binnen zes maanden na aanvang van de verbouwing zijn afgesloten en u moet wel met facturen en kassabonnen kunnen aantonen, dat u uitgaven heeft gedaan voor verbetering en/of onderhoud van de eigen woning. Het feit dat u de verbouwingsuitgaven in eerste instantie met eigen geld heeft betaald, is dan niet van belang.

9 Gaat er iets veranderen ten aanzien van de WOZ-waarde van mijn woning?
Begin 2005 heeft u de nieuwe WOZ-waarde van uw woning ontvangen. Deze waarde wordt door de gemeente bepaald in het kader van de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en geldt meestal voor twee jaar. De waarde wordt net zoals vorig jaar op uw aanslag Onroerende Zaak Belasting (OZB) gezet. Onroerende Zaak Belasting (OZB) is een vorm van belasting die uw gemeente jaarlijks heft als u op 1 januari van dat jaar een pand bewoont of bezit binnen de gemeentelijke grenzen. De aanslag OZB zal er dit jaar overigens anders uitzien, omdat het gebruikersdeel OZB per 1 januari 2006 is vervallen. Het eigenarengedeelte blijft bestaan.

De WOZ-waarde zal in 2006 hetzelfde zijn als vorig jaar. Uw waarde kan anders zijn als uw woning vorig jaar nog in aanbouw was en nu afgebouwd is of wanneer u bijvoorbeeld heeft verbouwd. U kunt omdat u in feite opnieuw een WOZ-beschikking ontvangt bezwaar maken tegen de waarde. Dat heeft uiteraard alleen zin als u goede argumenten heeft voor verlaging van uw WOZ-waarde. U kunt ook bezwaar maken als u dat vorig jaar vergeten bent of omdat de termijn was verstreken. Heeft u vorig jaar al bezwaar gemaakt tegen uw WOZ-waarde en heeft u nog geen uitspraak ontvangen van uw gemeente, dan heeft opnieuw bezwaar maken tegen dezelfde waarde geen zin.

10 Ik heb geen woz-beschikking ontvangen. Wat moet ik nu doen?
Als u nog geen WOZ-beschikking heeft ontvangen van de gemeente voor uw net opgeleverde nieuwbouwhuis, dan moet u op uw aangifte zelf de waarde schatten. U moet hierbij uitgaan van de waarde, die uw huis op 1 januari 2003 zou hebben gehad (alsof hij er op die datum had gestaan). U kunt hiervoor alvast kijken naar de waarde van soortgelijke huizen in de buurt. Als u later de WOZ-beschikking van uw gemeente ontvangt, geeft de gemeente deze waarde automatisch door aan de Belastingdienst.

Heeft u een bestaande woning gekocht dan kunt u bij de vorige eigenaar informeren naar de WOZ-waarde. Ook kunt u bij de gemeente een WOZ-beschikking aanvragen.

Nieuw in 2006
Veranderingen schenkingsrecht
Grootouders mogen hun kleinkinderen in 2006 maximaal € 2.606,- belastingvrij schenken per kalenderjaar. Dat is een verdubbeling, want in 2005 was dit nog maximaal € 2.582,- per twee jaar. Overigens is het wel zo dat als er één euro meer wordt geschonken de hele vrijstelling vervalt en de kleinkinderen over het gehele bedrag schenkingsrecht betalen.

Voor ouders aan kinderen gelden andere vrijstellingsbedragen. In 2006 mag € 4.342,- per kalenderjaar belastingvrij worden geschonken of eenmalig € 21.700,- aan kinderen tussen de 18 en 35 jaar, als in de aangifte een beroep op de vrijstelling wordt gedaan.

Schenkingen aan goede doelen, culturele, religieuze, wetenschappelijke en instellingen van het algemeen nut zijn sinds 1 januari 2006 helemaal vrijgesteld van belasting. Afgelopen jaar was het ‘onze’ voetballegende Johan Cruijff, die met zijn foundation ervoor heeft gezorgd dat schenkingen aan doelen die het algemeen nut dienen, zoals voetbalveldjes voor kansarme jongeren in achterstandswijken, voortaan belastingvrij zijn.

Lichte daling lasten eigenwoningbezitter 2006
Vergeleken met vorig jaar dalen de netto lasten van eigenwoningbezitters met een paar procent. Dit komt doordat het gebruikersdeel van de OZB sinds 1 januari is afgeschaft. Dit blijkt uit berekeningen van Vereniging Eigen Huis op basis van de nieuwe tarieven van de inkomstenbelasting van de gemeenten. Daarbij zijn de netto hypotheeklasten en de gemeentelijke woonlasten van drie woningtypen vergeleken met die van vorig jaar.

Bij een gemiddeld appartement van € 163.000,- dalen de netto woonlasten met 1,7%, van € 4.500,- tot € 4.424,- per jaar. Bij een gemiddelde woning van € 228.000,- dalen de woonlasten met 2,2%, van € 6.330,- tot € 6.191,- per jaar. Bij een gemiddelde vrijstaande woning dalen de woonlasten met 2,1%, van € 9.153,- tot € 8.963,- per jaar. De daling in de woonlasten is uitsluitend te danken aan het gedeeltelijk afschaffen van de OZB. Iets lagere tarieven voor de inkomstenbelasting leiden voor sommigen tot een kleine verhoging van de netto hypotheeklast. Het rioolrecht van de gemeente stijgt gemiddeld met ruim 4%. De gemeentelijke afvalstoffenheffing blijft gemiddeld vrijwel ongewijzigd.

Meer informatie over de deze uitkomsten en de achtergronden vindt u op onze website www.eigenhuis.nl/woonlasten2006

Welke kosten zijn aftrekbaar?
1. Zijn de kosten aftrekbaar?
2. Is de rente aftrekbaar indien de kosten meegefinancierd worden in de (hypothecaire) lening?
(ja: schuld valt in box 1, nee: schuld valt in box 3)

 

1

2

Koopsom (koop-/aanneemsom)

nee

ja

Overnamekosten voor roerende goederen

nee

nee

Notariskosten eigendomsakte

nee

ja

Notariskosten hypotheekakte *

ja

ja

Overdrachtsbelasting

nee

ja

Verbouwingskosten

nee

ja

Makelaarskosten

nee

ja

Taxatiekosten (in verband met de financiering) *

ja

ja

Periodieke betaling erfpacht

ja

nee

Afkoopsom erfpacht

nee

ja

Afsluitprovisie *

ja

ja

Boeterente van na 1-1-2001

ja

nee

Kosten voor de aanvraag van NHG *

ja

ja

Kosten bankgarantie

nee

nee

Financieringsvergoeding aan bouwer

nee

ja

Bouwrente bij vóór 1-1-2001 aangekochte woning

ja

ja

Bouwrente bij na 1-1-2001 aangekochte woning

ja

nee*Indien u deze kosten meefinanciert in verband met het oversluiten van de hypotheek, kunt u de rente over dit deel van de lening niet aftrekken. De schuld in verband met de meegefinancierde kosten valt in box 3.

Bron: Eigen Huis Magazine 1 februari 2006

Het laatste nieuws op hoofdlijnen:

Kopersmarkt biedt kansen voor starters

Huizenmarkt houdt zich relatief goed

Woningverkoop in Nederland stijgt in Maart en April 2009

'Groen energielabel gunstig voor prijs huis'

Kabinet doet weinig voor eigenwoningbezitters

Wat is de betekenis van een Funderingscode?

Koper bedrijf schuift steeds meer risico's af op verkoper

De iXXiO, het eerste vrijstaande Passiefhuis voor starter in de markt

Tijdelijke verhuur koopwoning: redding in nood of financieel risico?

Hypotheekverstrekkers moeten verantwoordelijkheid nemen

Gemiddelde huurprijs in Nederland stijgt ondanks groei van het aanbod

VBO Makelaar: crisismaatregelen woningmarkt kabinet te eenzijdig

Verkoopprijs woningen blijft dalen

Daling huizenprijs versnelt

Doorgeroeste spouwankers en betonrot oorzaak vallende gevel Treublaan

VROM controleert gemeenten op gevelinspectie

Woningprijs in 2008 naar nieuwe top, transacties gedaald!

Zuka speelt met woningruil in op stagnerende woningmarkt

Self-fulfilling prophecy dreigt voor woningmarkt

Huizenkoper wacht op prijsdaling

Woningmarkt kraakt, maar vertoont stabiel karakter

Hoe herkent u een vochtprobleem?!

Makelaar moet duidelijk zijn over onderhoudskosten flat

Info & bestrijding houtaantastende insecten

Woningmarkt in zeer zwaar weer terechtgekomen

Impuls voor de energielabelsector vanuit Den Haag en Brussel.

Gemeente kan slapende VvE activeren

Checklist om functioneren VvE te benadrukken

Gemeenten naar rechter bij slecht onderhoud appartementsgebouwen

Kerstmis zonder kerstster door houtrot

Dordrecht krijgt er 500 monumenten bij

Onderhoud van appartementen afdwingbaar

Goedkope woningen komen maar zelden op de markt.

Cusvellervloeren

Onrust onder huizenbezitters

Problemen rond het energielabel eindelijk opgelost.

Woning verkopen - Alles over Woning verkopen

Woning keuren - Alles over woning keuren!

Huis keuren - Alles over Huis keuren!

Grondprijzen kunnen tien procent omhoog zonder marktverstoring

Europa doet de gloeilamp in de ban

Bouwen aan vertouwen op de woningmarkt

Toolkit bestaande bouw in productie

Kopen van buitenlandse woning in crisistijd

Nieuw online programma laat mensen langer thuis wonen

Marktstrategisch concept voor ”levende” bouwwerken biedt perspectief

EK voetbal slecht voor de woningmarkt

Betaal minder belasting: verlaag je WOZ

Strengere hypotheekregels helpen woningmarkt om zeep

Bouwtechnische keuring informatie

aankoopkeuring informatie

Bouwkundige keuring informatie

De perfecte bouwtechnische keuring - Perfectkeur

Het perfecte energielabelrapport - Perfectlabel

Paniek onder makelaars over no cure no pay

Huis kopen in Turkije voorlopig onmogelijk

Huizenverkopers kiezen massaal voor nieuwe media

Betaalbaarheid huizen bereikt dieptepunt

Nederlandse huizen duurste van Europa - Buurlanden zijn een stuk goedkoper

Omkoping centraal bij vastgoedfraude

Belgische vastgoedmarkt vertraagt, maar crasht niet

Rabobank: Huizenprijzen blijven stijgen

Timmeren leer je pas op de bouw

Huizenkopers vragen niet naar energiezuinigheid nieuwe woning

Zorgfraudeur kan erop los declareren

Burgemeester van Assen is af en toe de weg kwijt

Zoet u een bouwtechnische keuring?

Huizen dit jaar 15 procent duurder

Nieuwe Haagse regels moet nieuwbouw versnellen

De onaanvaardbare stilte in de bouwsector

'Speculatie drijft prijzen Amsterdamse woningen op'

Goedkeuring voor bouw kolencentrale op Maasvlakte

Locaties voor bouwtechnische keuringen!

Strukton bedenkt stad onder Amsterdam

Kwart miljoen voor bouw goedkope huizen

Tien tips om oplopende inflatie te counteren

Plan geëist voor voldoende goedkope huizen in Ede

Woningbouw-vereniging pleit voor vrije woningmarkt sociale huurwoningen

Koophuis voor starter nauwelijks haalbaar

Rijksbouwmeester oordeelt over bouw woontoren

Huren of kopen: de voor- en nadelen

Dronten heeft eerste koolstofbrug ter wereld

Aanval op de verkrotting

Schaarste op Veluwse woningmarkt

Duiven veroorzaken houtrot in Barneveldse kerktoren

Kempke toch weer in beeld voor bouw

Koper biedt hoger dan vraagprijs

NVM: Hier geen Amerikaanse toestanden

Huizenprijs daalde in februari

Opinie Renteverandering op komst

Een huis (ver)kopen: het koopcontract

Woningmarkt komt in grote problemen

Bieden op een huis, hoe gaat dat

Huizenprijs stijgt fors begin 2007

Huizen staan te lang te koop

Conclusies Eigen Huis niet correct

Een goed bouwtechnische keuring door heel nederland!

Vroeger was er meer schik op bouw

Bouwinnovaties onder de hamer

Huizenkopers zijn steeds vaker de dupe van drukke notaris.

Taxatie huis beter toelichten

Bredase huizensite (DIMO) opent aanval op klassieke makelaar

Lening voor starters die huis wilen kopen

NVM graaft graf voor haar eigen kindje Funda

Geen verder onderzoek naar machtsmisbruik NVM

Amerikaanse huizenmarkt boert verder achteruit

Meer Nederlanders wonen net over de grens

Kans van 1 op 26 op een huis in Lisserbroek.

Bouw ronddraaiend huis rotonde begint

Bezwaar maken tegen de WOZ-taxatie

Betaalbaarheid woning neemt verder af

Huisjesmelker van het jaar dwarsboomt haar huurders

Site over geloven en eenheid onder christenen.

De lasten van een te duur huis

Milieuheffingen jagen woonlasten op

Huizenprijs gaat dit jaar 2007 flink stijgen

NVM: huizenmarkt start prima in 2007

Aftrek hypotheekrente blijft overeind

Bouw stuwt groei Nederlandse economie

Aannemers willen fouten in nieuwbouw terugdringen

De WOZ Het Hoe! en Wat?

Gemeentelasten in een ander daglicht

Alle informatie over energie!

FNV Bouw Afblijven van hypotheekrenteaftrek

Explosieve stijging kosten in de bouw

Polen flink actief op Engelse huizenmarkt

Tilburg bouwt goedkope huizen voor afgestudeerden

Prijzen op Belgische woningmarkt stegen ook in 2006

CDA en SP en GroenLinks willen meer betaalbare huizen

Huizen in Bloemendaal het duurst

Bangmakerij over de renteaftrek

Huizenprijs met bijna 6 procent gestegen in 2006!

Veel meer woningen verkocht

Kinderdagverblijf dicht vanwege asbest

Bouw krijgt 7 procent pas op met loonsverhogingen

Geknoei in de bouw kost miljarden

Meer huizen gedwongen verkocht met verlies

Beste idee voor eerste eigen huis levert 8.000 euro op

25.000 banen extra in de bouw

Prijzen bouw trekken flink aan

Alternatief makelaars voor beperking hypotheekaftrek

Kopen van een huis steeds moeilijker

NHG-fonds moet starter woningmarkt helpen

Moord op Van Gogh drukt huizenprijzen

Huizenkoper in de weer overspannen huizenmarkt

CPB: Lagere aftrek rente treft weinig huizen

De Starter is echt de gebeten hond

Afdingen lastiger voor huizenkoper

Amper een huurhuis gebouwd

Bijna record aanbouw nieuwe woningen

Fiscus let op winst verkoop huis

Eigen huis alleenverdieners steeds lastiger

Koper draait veelal op voor diefstal in bouw

Provincie wil geld van corporaties bouw ouderenwoningen

Starter woningmarkt opnieuw de klos

Malafide Polen overspoelen regio

Hypotheek maximaal vierenhalf 4,5 keer inkomen

Bouwinspectie blijkt gat in de markt

Stel je eigen woning samen

Lage bouwactiviteit in Kop van Noord-Holland

Dankzij Koopgarant goedkoper een eigen huis

Gemiddelde koopsom daalt in november

Groei verkochte huizen in Nederland valt tegen

NVM huizenprijzen licht gestegen

Kamer akkoord met soepeler toegang Polen in bouw

Aantal huizen in aanbouw VS november stijgt sterker dan voorzien

Kadaster voor vierde maand achter elkaar minder huizen verkocht

Column: Hypotheekverwarring

Lagere huizenprijzen compenseren voor hogere werkloosheid

Nieuwbouw valt veel duurder uit

Amsterdammers tevredener over woning en buurt

Architectuur Imposante gebouwen

CNV vreest meer ongelukken in bouw door Polen

Kraken moet ondanks 80000 lege huizen

Kopen, kopen, want we vervelen ons

CFV Investeringen van corporaties in de lift

Woningcorporaties deelname vernieuwingsoffensief Bouw

Gemeenten gaan vernieuwing bouw stimuleren

Hoe verdeel je een woning na een echtscheiding

Hoe verdeel je een huis als je gaat scheiden

Deltawonen presenteert 100000 euro woning

DNB vreest negatieve gevolgen loongolf

Honderden nieuwe huizen en bedrijven

Spannend leven in bijzondere woning

Woning voor ongeveer 150000 euro

Vertrouwen in bouw aanzienlijk gestegen

Geen vrije toegang voor Polen voor 1 maart 2007

Londen dreigt New York te verdringen

Oude pandjes wijken voor nieuwbouw

Pas medische test huizenkoper vanaf kwart miljoen

Lasten huiseigenaren in Nijmegen fors omhoog

Gevelisolatie voor huizen langs spoor

Bouwverkeer rijdt illegaal door Amsterdam

Transparantie bouw bovengemiddeld

Grens voor medische test huizenkoper moet omhoog

Huiseigenaren vinden woningisolatie vaak te duur

Klusjesmarkt maakt goede kans

Onderzoek betonrot begane grondvloeren

Variobouw wint prijsvraag materiaalzuinige woningen

Breda wil energiezuinige woningen

Dan heb je wel een baan, maar nog geen huis

Amsterdam heeft 14.000 spookwoningen

Hoe eerlijk gaat het kopen van een huis via sms

Corporaties bouwen genoeg huurwoningen

Omwonende vanaf het begin betrekken bij bouw

Middenbedrijf in bouw krijgt het erg moeilijk

Slecht mobiel bellen door renovatie woningen

Wat meer huizen en minder flats

Gemeente Wageningen verkoopt bijna al haar woningen

Gemeente Alphen koopt bestaande huizen op

Uitzicht op meer (nieuw)bouw voor starters

Opinie: Generatieoorlog op de woonmarkt

Huren voorlopig niet vrijgegeven

Huizenprijzen de ontwikkeling van 1995-2005

Prijsstijging op huizenmarkt zet door!

Einde van de lage rente lijkt in het zicht

Kinderen worden sneller duurder dan huizen!

Zes miljoen boze polishouders doemen op voor verzekeraars

Forse celstraf uitgesproken voor bouwfraude

Internationale bouwproductie in 2020 bijna verdubbeld

Einde aftrek hypotheekrente miljardenstrop voor bouwsector

Rotterdam pakt hypotheekfraude aan

Forse groei bouwproductie Oost-Europa

Bouw reageerde paniekerig op vermeende schaduwboekhouding

Miljoenenwinst bij doorverkoop veilingwoningen

Verkopen bestaande huizen VS boven verwachting

Waar stijgen de huizenprijzen het hardst

CNV pleit voor keuze langere werkweek bouw

Ik wil er graag wonen dat is mijn belang

Schaduwboeking in bouw is nep

Weer lastenverlaging voor meeste burgers en bedrijven

De bouwbranche is het eens met kritiek op veiligheid

Twee jaar cel voor bouwfraudeur

Parkeergarage en supermarkt ontruimd na constructiefout

Huizenmarkt laat groeiverschillen zien in Oeso–landen

Woning opgebouwd uit gebruikte materialen

Scherpe luchtfotos bedienen bouw op maat

Duurzaam bouwen ingevoerd als de norm

Aantal nieuwbouwwoningen fors omhoog

Hoe complexer de bouw hoe groter meerwaarde 3D

Rare huizen voor asocialen in trek bij steden

Proef met energiebesparende bouw

Slechte coördinatie in de bouw oorzaak ongelukken

SKW Certificatie presenteert WoonKeur Bestaande Bouw

Zuid-Korea bouwt slimme huizen

Legaliseer het recreatief recreatieve wonen

Huurder moet eigen woning kunnen kopen

Nog steeds te veel late betalingen in bouwsector

Ondergrondse Bunker met plaats voor 200.000 Chinezen in Shanghai

Bouwsector opgeschrikt door nieuwe schaduwboekhouding

Energielastenverlager maakt besparing van 800 euro mogelijk

Bouw van een megastad nabij Paramaribo gestart

BAM verhoogt doelstelling winstmarge in 2009

Verkoop nieuwe huizen VS daalt, prijzen stijgen

De groei van de woningbouw in Nederland vlakt af

Verkopen bestaande huizen VS veren onverwacht op in oktober

Bunschoten tegen bouw 36 windmolens op kust Eemmeer

Bewoners vereniging van eigenaars willen zelf hun woningen renoveren

Suriname heeft geen geld meer voor bouw poli binnenland

Belangenclubs onderzoeken beleggingsverzekering

Doorstroming door duurdere huizen

Volgend jaar nog geen bouw voor starters

Plan van Aanpak Constructieve Veiligheid

Onderzoeksraad, samenwerking in bouw ontbreekt

Jarenlange aandacht voor verstandig energieverbruik

Gemeentelijke heffingen volgens VNG alleszins redelijk

BAM Woningbouw wil 25 procent van omzet halen uit opknappen

Huizenmarkt uiteindelijk heeft de markt heeft altijd gelijk

Er lijkt zich een dipje te vormen op huizenmarkt

Bouw verdiende 15 tot 25 miljard aan fraude

Verkoop huizen lijkt moeizaam te verlopen

Koopwoningen zijn net zo betaalbaar als 20 jaar terug

Geen huizen maar wel weer werk

Niet morrelen aan hypotheekrente-aftrek

Tweederde huiseigenaren in problemen na afschaf renteaftrek

Alle partijen schieten tekort woningmarkt topic in de verkiezingsstrijd

In China kan alles ook als het onmogelijk is

Olympische Spelen 2012 - Enorme kansen voor Bouwend Nederland

Braziliaanse bouwer Moro brengt draaiende appartementen op de markt

Stijging van huizenprijs geeft het beeld vlakt af

Huizenprijzen gaan nog steeds wel flink omhoog

Alles en informatie over Onderhoud van uw woning

Fonds voor starters kan huizenprijs opdrijven

Kamerlid verzweeg kennis bouwfraude

Eigen Huis wil kooprecht voor huurders

Nieuw over het Meldpunt Bouwfouten

Wethouders pleiten voor woningbouw starters

Daling in nieuw verkochte huizen in VS zet door

Stukken beton vallen van gevel parkeergarage

Gemeentelijke woonlasten stijgen harder dan inflatie

HRA plan SP gooit woningmarkt definitief op slot

Huizen te koop onder marktprijs

Woningen gestaag meer waard

Banken rekenen te veel boete (boeterente) bij oversluiten

Jaarlijks 11 doden door koolmonoxidevergiftiging

Energielastenverlager maakt besparing van 800 euro mogelijk

Bos pleit voor meer huizen op platteland

Wijk met huizen zonder verwarming

Fiscus vindt meer corruptie in bouw

Woonlasten stijgen harder dan inflatie

Woonlasten dalen het sterkst in Ommen

Woonlast soms 13 procent hoger

Oudere bouwvakker krijgt 170 procent loon

Extra belasting brengt bouw in geldnood

NMa verlaagt boetes negen bouwbedrijven

Wouter Bos doodsbang voor de Wizard of Oss

Bouw weert Marokkanen

Hardere aanpak fraude bouwers

Nieuwbouw zit in de lift

Beperk de rente-aftrek

Boemendaal is de duurste gemeente in Nederland om een huis te kopen

De verkoop van woningen aan huurders stagneert

Stijging starters in bouw

Eigenaren Zevenaarse huizen vinden onderzoek verzakking niet compleet

Groothandel en bouw profiteren goed van opleving

Zoekallehuizen Google van huizenmarkt

Haast met bouw voor starters

Bouw koopwoningen in economische groeigebieden

Ruimte voor huizen in Oosterland

Problemen met onderhoud Vinex-woningen afgezwakt

Meer huizen rond Amsterdam nodig

Omgevingsvergunning dringt papieren rompslomp terug

Huizen in Leiden opnieuw duurder geworden

Vocht en vochtproblemen in uw woning

Laat gezondheid geen spelbreker zijn bij koop eigen huis

Aanleg rotonde dreigt huis te halveren

VEB bouwbedrijf te goedkoop overgenomen

Huizenkoper valt op de buitenkant

Beleggingspolis raakt uit de gratie

Onderzoek advies bij hypotheek

Speurders Huizen bij vergissing te koop aangeboden

Dan is de eigenwoningregeling niet van toepassing

Huis kopen informatie

Huis keuren informatie

Bouw zet deeltijdwerk in tegen vergrijzing

Wanneer is een rottende manta of kwaaitaal vloer geen ernstig gebrek

Stijging index woningwaarde het Kadaster

Hogere huren treffen grote steden

Provincies dwingen bouw tot vergaande vernieuwing

Huizen staan langer te koop

Isolatietips isolatie tips met betrekking tot daken

Huizen voor senioren en starters

Orderportefeuille bouw stevig gegroeid

Sterke toename draadloos werken in de bouw verwacht

Grote vlucht toename bouwtechnische keuringen bij aankoop van een woning

Koopsom woningen minimaal gestegen in september

Kabinet legt regels bouw langs meetlat

Te veel woningbouw in Groene Hart

Zelf sparen voor aflossing hypotheek

Spanjaarden bouwen maar raak

Onderhoud monument is niet af te dwingen

Nieuw leven monumentale huizen

Begeleiding bij omscholing in de bouw

Wat is een woonkeurmerk bouwtechnische keuring eigenlijk

Huizen in Belgie weer stuk duurder

Illegale bouw valt reuze mee

Tweede huis, geschikt als belegging of voor de oude dag

Meer woningbouw nodig in Noord-Holland

Werkgelegenheid bouw groeit sterk

Je kunt niet alle huizen verbouwen

Strenger toezicht op bouw hoofdconstructeur terug op de bouwplaats

Wanhopig door wateroverlast en vochtproblemen

Belasting kan fors omlaag als politiek dat zou willen

Prijs van koophuizen blijft stijgen

Meer huizen verkocht zonder makelaar

Starterslening smeert de huizenmarkt

Recordaantal woningen te koop

Woningbouw groeit met tien procent

0Oost-Europese klussers goedkoper maar bij lekke dakkapel

Oneerlijke concurrentie in de woningbouw

Heipaal van piepschuim revolutie

Gevaar verkrotting nieuwe woningen valt wel mee

Met diversiteit dramatisch personeelstekort in bouw te lijf

Starterslening smeert de huizenmarkt

Alle informatie betonvloeren  

Alle informatie over appartementvloer

Bekistingsplaatvloer of Breedplaatvloer

Alle informatie over kanaalplaatvloer

Alle informatie over PS-isolatievloer

Alle informatie over ribbenvloer

Alle informatie over PS-Isolatievloer

Alle informatie over skeletplaatvloer

Gietbouw in alle bouwsectoren

Alle informatie over Isolatieplaatvloer

Alle informatie over Poly-Plaatvloer

Holle baksteenvloer elementen

Alle informatie over Manta vloeren

Alle informatie over kwaaitaal vloeren

Alle informatie over ps-funderingsbekisting

Veel onvrede over Poolse klusjesmannen

Bouw heeft grote klus aan verkrotting

Van zeepbel naar zeepbel

Fraude met taxaties

FNV Bouw Versterken weerbaarheid bouwvakkers in cao

Wet en regelgeving blijft de bouw frustreren

Veel schilders werken met gevaarlijke verf

Dekker Neerwaartse trend woningbouw gekeerd

Hypotheek hoger door fraude

Alles over platte daken

Starterslening druppel op gloeiende plaat

Stijging overtredingen illegalen in bouw

Woningmarkt wordt toegankelijker

Vervanging hypotheekrenteaftrek leidt tot meer welvaart

Bouwbedrijven krijgen lagere boetes van NMa

Woningtekort houdt nog jaren aan

Niemand wil werken in de bouw

Ruim aanbod betaalbare woningen

Druk op nieuwbouwsector neemt toe

Weer vertrouwen in de bouw

Bouw-beerput gaat langzaam open

Waterschappen dragen bij aan vernieuwing bouw

Energie prestatie advies in het kort

Energiebesparing wordt nog maar mondjesmaat toegepast

Energiekosten verminderen door het transparant maken van de energiebehoefte

Europese ontwikkelingen met betrekking tot energie EPBD

Wat is duurzame energie alle informatie

Dekker wil ministerie voor woningmarkt

Groeispurt voor baksteenindustrie

Bouwbranche moet ventilatieproblemen aanpakken

Schaduw over zonne-energie in Nederland

Tekort vaklieden en komst Polen bedreigen bouw

Schooljeugd wil niet werken in de bouw

Koper doet weer vaak hoger bod

Nieuwe overnamegolf in de bouw

Koophuis in jaar tijd 6,5 % duurder

Amerikaanse huizenmarkt vertraagt in snel tempo

Bouw op weg naar nieuwe fusiegolf

SEV houdt pleidooi voor particuliere bouw

Groeispurt voor baksteenindustrie

Bouwkosten kunnen echt vele malen lager

Gemeenten vaak te laat met bouwvergunningen

Zeist bouwt starterwoning onder 130.000 euro

Bouw vraagt te veel rente

Kopers nieuwbouwhuis klagen over hoge grondrente

Bouwvakker wordt schaars, sector vergrijst in rap tempo

Momenteel 15.000 vacatures in de bouw

Gezamenlijk bouwen steeds populairder

Let op makelaar maakt huis groter dan het is

Minister voor de Woningmarkt

Renteaftrek huidige regeling juist heel gunstig voor lage inkomens

Zwarte lijst voor zwaar bouwverkeer

Lucratief landjepik brengt huizenmarkt in ademnood

Huizenprijs stijgt flink

IMF pak de fiscale behandeling van de woningmarkt aan

Bouw stapt langzaam af van collectieve vakantie

Bouw van jongerenwoningen stopgezet

Bouw van zorghotel in Dalfsen

Bouwstop kan leerling raken

Rechter beperkt verrekening overwerk in bouw

Soms houdt iemand een bouwtekening op zijn kop

Oplossing voor de bouw ligt in minder regels

FNV Bouw wil naast vorstverlet ook hitteverlet

Toetsing van werk door collegas in de bouwwereld

Veel interesse voor bouw van nieuwe kerncentrale

Constructiefouten vaker oorzaak instortingen

Vereniging Eigen Huis woest op De Hypotheker

Te veel instanties betrokken bij bouw

Poolse klusser ja of nee

Gekte keert terug op huizenmarkt

Postbank start makelaarsdiensten

30 procent bouwbedrijven had zwartwerkers in dienst

Aannemers ontkennen bouwfouten

Baan in bouw trekt jeugd niet

NVM maakt zich zorgen over starters huizenmarkt

Balkoninspecties in Rotterdam

Het gaan om de woonlasten, niet om hypotheekrenteaftrek

Jacht op illegale klussers

Zorgen over snelle stijging huizenprijs

Digitalisering beroert makelaarswereld

Het hoge H-woord moet eruit

Huizenmarkt wordt opnieuw krapper

Nederlandse huizenmarkt kan sterk blijven

WK-voetbal slecht voor huizenmarkt

Huizenprijzen gingen in mei door het dak

Voorkom verbouwingsellende en dramas

Huiseigenaar stemt voor aftrek rente

Een huis per uur bouwen

Nederlandse economie trekt verder aan

Rioolrecht moet flink omhoog

Stijgende materiaal- en brandstofprijzen zetten bouw onder druk

Bouw nieuwe huizen neemt vlucht

Bouw trekt heel veel kijkers

Gemiddelde koopsom woning 202.329 euro

Betaal ik ook te veel hypotheekrente ?

NHG nu in heel Nederland mogelijk

Stuntende makelaars spekken banken

Vaste klanten bij hypotheekrente duur uit

Klantgericht Bouwen biedt bouwers nieuwe diensten

2 Bloemkolen en een huis

Huizenverhuur Steenrijk

Steeds minder verhuizingen

Eigen Huis klaagt bij NMa over makelaars

Eigenaar verkoopt vaker zelf woning

Energielabel gunstig voor zuinige bouw

Huizenmarkt Oorlog om een goudmijn

New Economy 2 het monster is terug

Wrakke funderingen blijven huizen steunen

APK-keuring van huizen door Cogas scoort goed

Prijsstunter Makelaarsland vindt zichzelf heel gewoon

Veel huizen onderverzekerd bij brand

Groene Hart krijgt 1 miljard

Provisies niet in financiele bijsluiter

Supermarkt gaat huizen verkopen

Bouw nieuwe woningen neemt toe

Verkopen nieuwe huizen VS stijgen in maart

Actie voor huizen starters

Kopers kwaad op makelaars

Geen huizen maar groen

Energielabel voor gebouwen goedkoper

Dekker presenteert energielabel voor huizen

Fors meer huizen verkocht

Te veel huizen gepland in Groene Hart

Vinex-wijken leeg door scheidingen

Zware belasting bouw door regels

Lagere overdrachtsbelasting voor energiezuinige huizen

Hoge winsten behaald bij bouw woningen vinexwijk

Tijdelijke bouw moet veiliger

Tips bij de aankoop van een appartement

Veel gebouwen en huizen niet rolstoeltoegankelijk

Markt koopwoning verziekt

Wijk knapt niet op van dure huizen

Zalm moet hypotheekbonus afschaffen

Nooit meer schrikken van WOZ-waarde

Starter is verwend kind

Huizenbezit Afschaffen ondenkbaar

Wereldeconomie blijft groeien dankzij of ondanks huizenmarkt

Hypotheekrenteaftrek weer onder vuur

Vestia schrapt drie euro.htm

Koper kiest steeds vaker voor bouwtechnische keuring!

'Buurman' legt zijn hypotheek uit

Brussel waarschuwt weer tegen aftrek hypotheekrente

Bouwtechnische keuringen steeds vaker uitgevoerd

WOZ in De Bilt niet buitensporig hoog

Zalms ozb-blunder blijkt een boemerang

Verbouwen met een Pool

10 vragen over uw inkomstenbelasting

CDA wil fonds voor starter op woningmarkt

Een-huis-kopen-een-huis-goed-onderhouden

Start fonds om verpaupering woningen te remmen

Zoekallehuizen.nl mag aanbod makelaars tonen

Pensioenen waardevast

Postbank verhoogt hypotheekrente

Prijzenslag barst los op markt voor hypotheken

Rabobank wijzigt hypotheekrente

Veel zelfstandigen zijn niet verzekerd

CZ ziekenhuis fraudeerde voor meer dan 1 miljoen

Gepensioneerden betogen tegen nieuwe zorgwet

VWS roept artsen op onverzekerden te melden

Menzis is strenger over opzeggen dan Achmea en De Friesland

Gemoedsbezwaarde heeft recht op AWBZ-verstrekking

Ongezonde leegloop van Damrak

Grens volgend jaar open voor Polen

Extraatje_voor_Zalm

Ouder huis voordelig opknappen

Leegstand huursector niet uitzonderlijk hoog

Linkse leugens Kom nou, hier zijn de feiten

Makelaars moeten wel lunchen

Antispeculatiebeding botst niet met Huisvestingswet

Forse correctie Amerikaanse huizenmarkt op komst

Huizenmarkt komt rustig op stoom

Meer dan 50.000 ZZP-ers in de bouw

Omgeving meer waard dan omvang koopwoning

Satelliet vervangt bouwinspecteur

Advertenties

 

Bouwtechnisch onderzoek

Ontbindende voorwaarde bouwtechnische keuring

Energielabel woningen

Bouwkundige keuring

Bouwtechnische inspectie

Bouwadvies

Onderhoudsplan

Bouwkundig adviesbureau

Aankoopkeuring

Bouwkundige inspectie

Woningkeuring

Bouwkundig onderzoek

Bouwkeuringen

Bouwtechnisch onderzoek

Huis keuren

Woning keuren

Bodem onderzoek

Keuring verkoop

Technische keuring

Energielabel

Energielabel Woning

EPA

EPBD

Energielabel

energiecertificaat

energieprestatiecertificaat

energie prestatie advies

energie prestatie certificaat

Dolfijnen

afbeelding dolfijn

http://www.ribouw.nl

http://www.webspire.nl

Weblink voor herbie